ਜਾਕਟ ਝੱਟ ਉਤਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਪੂ

ਕੰਬਲ਼ ਬੁੱਕਲ਼ ਮਾਰੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

جاکٹ جھٹّ اتاری
پنڈ پرط کے باپو
کمبل بکل ماری

گرندرجیت سنگھ