ਵਰ੍ਹਦੀ ਬਰਫ਼

ਮਿਰਗ ਲੱਭੇ

ਸੱਜਰਾ ਘਾਹ

ਹਾਇਗਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ورھدی برف
مرگ لبھے
سجرا گھاہ

ہائگا: گرمیت سندھو