ਬਲਦਾ ਸਿਵਾ…

ਵੱਜਦਾ ਡੀ.ਜੇ

ਪੈਲੇਸ ਅੱਗੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

بلدا سوا…
وجدا ڈی.جے
پیلیس اگے مڑھیاں

ہروندر تتلا