ਕਰਨਾ ਪੀਹਣਾ

ਬੇਬੇ ਭਾਲ਼ਦੀ ਛੱਜ…

ਭੜੋਲਾ ਸੱਖਣਾ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ

کرنا پیہنا
بے بے بھالدی چھجّ
بھڑولا سکھنا

دیپی سندھو