ਅੰਨ ਪਕਾਵੇ ਮਾਂ

ਪੁੱਤ ਦਿਨੇ ਵੀ ਟੱਲੀ

ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਾਂ

ਸੰਨੀ ਮਰਜਾਣਾ

انّ پکاوے ماں
پتّ دنے وی ٹلی
روٹی کھاوے کاں

سنی مرجانا