ਖਿੜੀ ਬਰਫ ਚੁਫੇਰੇ…

ਪੀਲ਼ੀ ਪੀਲ਼ੀ ਲੱਗੇ

ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

کھڑی برف چپھیرے
پیلی پیلی لگے
شاہ-مارگ دی روشنی

امرجیت ساتھی