ਹਾਇਕੂ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਹਾਇਗਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੱਟੂ

سکول جا رہا بچہ
جھولے دے وچّ لے کے
قرضہ پتراں دا

ہائکو : دربارا سنگھ
فوٹو : پرمجیت کٹو