ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ

ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

کنڈا چبھیا
اکھ کھلھی
پھلّ کھڑیا

گرپریت