ਅੰਬਰੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਤਾਰੇ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦੀ

ਡਾਰ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੀ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ