ਉਨਤਾਲੀਆਂ’ ਦੀ ਹੋ ਕੇ
ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਦੱਸਦੀ
‘ਥਰਟੀ ਸਮਥਿੰਗ”

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ