ਸੁੱਜੀ ਅੱਖ,
ਦੁੱਖਦੀ ਵੱਖੀ,
ਕਾਹਦਾ ਕਰਵਾ?

ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ