ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇੱਲ ਉਡੇ,
ਧਰਤ ਦੌੜੇ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਰੂਬਲ

امبراں دے وچّ،
الّ اڈے،
دھرت دوڑے پرچھاواں

دوندر پاٹھک روبل