ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਆਇਆ

ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਰੂਬਲ

پردیسی آیا
ستّ سمندروں پار
اپنے ہی دیش دی یاترا

دوندر پاٹھک روبل