ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਅਸਮਾਨੀਂ ਪੀਂਘ

ਸੱਤ ਰੰਗੀ

ਕਲੀਮ ਬਦੇਸ਼ਾ

مینہ توں بعد
آسمانی پینگھ
ست رنگی