ਹਿਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਤ…

ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਿਣਾਂ

ਓਹੀਓ ਤਾਰੇ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

حضر دی رات
مُڑ مُڑ گناں
…اوہیؤ تارے