ਤੋੜੀ ਛੱਲੀ

ਮਾਈਕ ਬਣਾਇਆ

ਹੇਕਾਂ ਲਾਵੇ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

توڑی چھلی
مائک بنایا
ہیکاں لاوے

ہروندر تتلا