ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਰਸਤੇ

ਹਿਰਨ-ਚੌਕੜੀਆਂ ਭਰਦੇ ਬੱਚੇ

ਕੋਹਰੇ ਮਾਰਿਆ ਟਿੱਡਾ

ਅਵਨਿ

سویرے سکول رستے
ہرن-چوکڑیاں بھردے بچے
کوہرے ماریا ٹڈا

اونِ