ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ

ਜੱਰਾ ਜੱਰਾ ਜੁੜਕੇ ਬਣੀ

ਮਿੱਟੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

پتراں دی راکھ
ذرہ ذرہ جڑکے بنی
مِٹی مڑھیاں دی

امرجیت ساتھی