ਸਜ ਵਿਆਹੀ

ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੱਬ ਟਿਕਾਵੇ

ਝਾਂਜਰ ਛਣਕੇ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

سج ویاہی
پولے پولے پبّ ٹکاوے
جھانجر چھنکے

اونندر مانگٹ