ਢਾਹੀ ਹਵੇਲੀ

ਨਾਲ਼ ਢਹਿ ਗਿਆ

ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

ڈھاہی حویلی
نال ڈھیہہ گیا
پڑدادے دا ناں

ہروندر تتلا