ਹਵਾ ਸੰਗ

ਝੂੰਮੇ ਵੇਲ

ਡਿੱਗਣ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ..

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ

ہوا سنگ
جھومے ویل
ڈگن پھلّ پتیاں

تیجندر سوہی