ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇ

ਪਲਕਾਂ ਝਪਕੇ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ

بلی دا بچہ
شیشہ ویکھے
پلکاں جھپکے

سورن سنگھ