ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਉਡੀਕੇ

ਪੁੱਤ ਗਿਆ

ਮਾਤਾ ਦੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

بردھ ماں اڈیکے
پتّ گیا
ماتا دے

اروندر کور