ਕੂੰਜ ਕੁਰਲਾਈ…

ਓਪਰਾ ਅੰਬਰ

ਧਰਤ ਪਰਾਈ

ਸੰਦੀਪ ਧਨੋਆ

کونج کُرلائی
اوپرا امبر
دھرت پرائی

سندیپ دھنوآ