ਅੰਨ ਦਾਤਾ !

ਬੁਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

انّ داتا
بہل دی راکھی
بھکھا سُتا

اونندر مانگٹ