ਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

ਫੋਨ ਬੋਲਿਆ

ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣਗੇ

ਕੁਲਜੀਤ ਬਰਾੜ

کاں دی تھاں
فون بولیا
پراہنے آؤنگے

کلجیت براڑ