ਸਤਰੰਗੀ ਪਿਂਘ

ਧਰਤ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ

ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਕੋਲ਼

ਹਾਇਗਾ: ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ