ਤੁਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ

ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ

تراں چُپّ چاپ
سنائی دے رہی
پیراں دی چاپ

متر راشا