ਪਾਇਆ ਬਾਣਾ…

ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਭੇ ਦਾਣਾ

ਕੁੱਕੜ ਕਾਣਾ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ

پایا بانا
اکو پاسے لبھے دانہ
کُکڑ کانا

متر راشا