ਵੇਚੇ ਅੰਬ

ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ:

‘ਲੈ ਲਓ ਮਿਸਰੀ’

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

ویچے امب
ہوکا دیوے
لے لؤ مِصری

ہروندر تتلا

شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ