ਲੁੱਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ
ਚੰਨ ਤੇ ਉਹ
ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ

لُکن-میٹی کھیڈدے
چن تے اوہ
بدلاں دا اوہلا

دلویر گلّ