ਚੰਨ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਜਾਪੇ
ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ
ਚਾਨਣੀ ਦਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

چن مسکاؤندا جاپے
چھٹا دے کے
چاننی دا

اروندر کور