ਵੱਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ
ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਨ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ

ਕਲੀਮ ਬਦੇਸ਼ਾ

  وڈی نکّی نوں
کھچ لیائی
متھاٹیکن ساحل نوں

کلیم بدیشا