ਚਾਹ ਵਿਚ ਡੋਬੇ
ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਵੇ
ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਬੇਬੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

چاہ وچ ڈوبے
بسکٹ کھاوے
پنڈوں آئی بے بے

اروندر کور