ਗਰੀਬ ਬਾਲ

 ਕੰਘੀਆਂ ਵੇਚੇ

ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

غریب بال
کنگھیاں ویچے
کھلرے وال

ہروندر تتلا