ਸੰਦੀਪ ਧਨੋਆ

عنبریں بدل
کینوس اتے
اُڈدے خیال

سندیپ دھنوآ