ਸਰਹਦ ਪਾਰੋਂ
ਆਇਆ ਬੱਦਲ਼
ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤੱਕਣ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਰੂਬਲ

سرحد پاروں
آیا بدل
فوجاں کھڑیاں تکن

دوندر پاٹھک روبل