ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ
ਸੂਈ ਧਾਗਾ
ਲੱਭੀ ਕੈਂਚੀ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ

لبھدے لبھدے
سوئی دھاگہ
لبھی قینچی

سورن سنگھ