ਬਾਲ ਅੰਞਾਣਾ
ਰੋਵੇ ਹੱਸੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਮੂਕ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

بال اننجانا
رووے ہسے
بھاشا موک

اونندر مانگٹ