ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ……
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਾਗੇ
ਵੀਰ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ

خیر منگدی……
بنھ کے دھاگے
ویر دے گٹّ ‘تے

مہیندر رشم