ਹਾਇਗਾ:  ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ

رکھڑی آئی
بھین بنھے پیار
ویر دی کلائی

دیپی سندھو