ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਬਾਬਾ

ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ

ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ੀਜ਼

بھوت کڈھدا بابا
چمبڑ گیا
بھوت بن کے

پرمندر سنگھ عزیز