ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ

…ਉੱਚਾ ਪਲੰਘ

ਡਿਗ ਡਿਗ ਚੜ੍ਹੇ

ਕਲੀਮ ਬਦੇਸ਼ਾ

نکا بچہ
اچا پلنگ
ڈگ ڈگ چڑھیا