ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਥੀ

ਸ਼ਨੀਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ

ਪਈ ਵਲ੍ਹੇਟੀ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ

سالاں توں پوتھی
شنیل دے کپڑے ‘چ
پئی ولھیٹی

متر راشا