ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਬਸ, ਸਿਰਫ ਬੋਲ

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਇੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੜ