ਸੰਤ ਕਰੇ ਪਰਵਚਨ

ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ

ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

سنت کرے پروچن
موت اٹلّ ہون بارے
پچھے کھڑے باڈیگارڈ

ہروندر تتلا