ਮੇਲੇ ਚੱਲੀਆਂ

ਰਲ ਕੇ ਸਖੀਆਂ

ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ

ਰੂਬਲ ਪਾਠਕ

میلے چلیاں
رل کے سہیاں
چوڑیاں دا چاء

روبل پاٹھک