ਮਰਦੰਗ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ…

ਬੱਦਲ਼ ਗਰਜਦੇ

ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ

ਸੰਦੀਪ ਦੀਵਾਨਾ

مردنگ شہنائیاں
بدّل گرجدے
کوئلاں کوکدیاں

سندیپ دیوانا
شاہ مُکھی  : جسوندر سنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿਂਦਰ ਸਿੰਘ