ਨਿੱਕੀ ਜਾਨ

ਪਿਆਰ ਭਰੀ

ਰੁਕ ਰੁਕ ਪੱਬ ਧਰੇ

ਰੂਬਲ ਪਾਠਕ

نکی جان
پیار بھری
رک رک پبّ دھرے

روبل پاٹھک
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ