ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੀ

ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ

ਝਿਨ੍ਹਾਭਾਈ ‘ਸਨੇਹਰਸ਼ਮੀ’ ਡਿਸਾਈ, ਗੁਜਰਾਤੀ।

ہیروشیما دی
دھوڑ لے کے گھمے
لوکاں وچ بسنت

جھنھابھائی ‘سنیہرشمی’ ڈسائی، گجراتی۔
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ